Začátek koference

Hlavní cíle

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci pořádanou v hotelu „Avanti“ v Brně, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti.

Tématické okruhy

Na konferenci je možno se zapojit svými odbornými přednáškami k těmto tematickým okruhům:

 • Šlechtění rostlin
 • Rostlinolékařství
 • Technologie pěstování plodin a ekologie
 • Kvalita a zpracování produktů

Vědecký výbor

 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda
 • Ing. Barbora Badalíková
 • doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
 • Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • RNDr. Jan Hofbauer, CSc.
 • Ing. Pavel Kolařík
 • Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
 • Ing. Petr Míša, Ph.D.
 • Ing. Jan Pelikán, CSc.
 • Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Vymyslický

Adresa organizačního výboru:

Ing. Barbora Badalíková
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR
e-mail: badalikova@vupt.cz
tel.: +420 547 138 821, fax: +420 547 138 800

Organizační výbor

Ing. Barbora Badalíková
Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D.
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický

2017
22. – 23. listopadu

Brno
Hotel Avanti

127
odborníků

25
vystupujících

Organizační informace

Prezentace v jazyce českém nebo slovenském formou přednášky, posteru* nebo nabídky produktů u pronajmutých stolů. Doporučená velikost posterů je 70šx80v (jednoduchý, nelaminovaný).

Vložné: 3.900,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady, občerstvení – obědy, kávové přestávky, společenský večer)
Pronájem pultů pro firemní prezentaci: 5.000,- Kč včetně DPH

Recenzované příspěvky budou vydány ke dni konání konference formou článků na CD jako vědecká příloha časopisu Úroda.
Šablona příspěvku ke stažení.

Důležité termíny

Vyplnění závazné příhlášky. 8. září 2017
2. cirkulář s informacemi pro autory příspěvků 15. září 2017
Konečný termín pro zaslání příspěvků a zaplacení účastnického poplatku! 13. října 2017
Poslední termín rezervace ubytování. 27. října 2017

Registrace na konferenci

Registraci provedete kliknutím na přihlásit a vyplněním zobrazeného formuláře. Pokyny k platbě včetně variabilního symbolu Vám budou zaslány po přihlášení.
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci.

Přihlásit

Předběžný program

Registrace bude probíhat v 1. patře hotelu Avanti.
Úvodní slovo: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko)
Zástupce MZe ČR: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. (ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání)
Zástupce AK ČR
10:00 Úvodní referát: Ing. Jan Prášil (SEMO a.s. Smržice, ČMŠSA): Moderní metody ve šlechtění v ČR
10:30 70 let od vzniku Šlechtitelské stanice v Hladkých Životicích, 60 let šlechtění trav a jetelů – Ivan Houdek, V. Černoch (DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice)
10:50 Odezva pšenice seté a ječmene setého na stres sucha: problémy a přístupy – Klára Kosová, I.T. Prášil, P. Vítámvás (VÚRV v.v.i., Praha)
11:10 Využití genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus L.) pro specifické šlechtitelské cíle – Vladimír Nesvadba, J. Charvátová, L. Štefanová L. (Chmelařský institut s.r.o, Žatec)
11:30 Změny v genetické struktuře odrůd řepky v průběhu šlechtění – Eva Jozová, V. Čurn (ZF, Jihočeská univerzita v Č.B.))
11:50 Užití asociativní transcriptomiky při hledání rezistence k nádorovitosti košťálovin – Ondřej Hejna, V. Čurn (ZF, Jihočeská univerzita v Č.B.)
12:10 zahraniční účastníci
12:40 - 13:40

Oběd

13:40 Úvodní referát: Ing. Pavel Kolařík, doc., Ing. Jiří Rotrekl, CSc. (ZV Troubsko): Nové metody ochrany pícních plodin
14:10 Vyhodnocení botanického monitoringu vegetace vybraných agroenvironmentálních opatření – Helena Hanusová, M. Jirout, J. Winkler (Mendelova univerzita v Brně)
14:30 Možné využití entomopatogenních hub proti roztoči Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) – Jana Konopická, A. Bohatá a kol. (ZF, Jihočeská univerzita v Č.B.)
14:50 Návrh a testování multiplex-PCR pro detekci bakteriální skvrnitosti u rajčat – Dagmar Stehlíková, P. Beran, V. Čurn (ZF, Jihočeská univerzita v Č.B.)
15:10 Jak struktura porostů hrachu (Pisum sativum L.) ovlivňuje výskyt a disperzi hmyzích škůdců a jejich přirozených nepřátel? – Marek Seidenglanz, J. Šafář, I. Huňady, V. Hlavjenka (Agritec Plant Research s.r.o.)
15:30 Jsou střevlíci (Coleoptera: Carabidae) v porostech řepky a hrachu soustředěni do míst s vyšším výskytem škůdců? – Jaroslav Šafář, M. Seidenglanz, V. Hlavjenka (Agritec Plant Research s.r.o.)
15:50 – 16:10 Přestávka na kávu
16:10 Úvodní referát: RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (ČHÚ Brno, Mendelu Brno): Vývoj změn našeho podnebí a jeho vliv na půdu a pěstování zemědělských plodin
16:40 Analýza pôdnych indikátorov pri rozdielnej technológii obrábania – Danka Kotorová, L. Kováč (NPPC - Výskumný ústav agroekologie, SR)
17:00 Vliv pěstební technologie na růstové parametry rostlin hrachu (Pisum sativum) – Václav Brant, M. Koroulík, P. Zábranský a kol. (ČZU v Praze)
17:20 Potenciál smíšené kultury – Antonín Kintl (Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko)
17:40 Variabilita druhového složení biopásů pro opylovače v roce výsevu v závislosti na podmínkách prostředí – Josef Hakl, A. Šrámková, Z. Hrevušová, M. Pisarčik (ČZU Praha)
18:00 - 18:45

Posterová sekce


9:00 Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině – Josef Kučera, J. Podhrázská (VÚMOP v.v.i. Praha)
9:20 Možnosti stabilizace produkce brambor využitím kapkové závlahy – Milan Čížek, P. Kasal (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod)
9:40 Technologie pěstování brambor zaměřena na efektivní využití dusíku z minerálních hnojiv – Andrea Svobodová, P. Kasal (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod)
10:00 Vliv biostimulátorů na průběh a kvalitu kompostovacího procesu – Martin Dušek, A. Čížková (Mendelova univerzita v Brně)
10:20 Využití bakterií v zemědělství – Petra Zavřelová (FARMA ŽIRO s.r.o.)
10:40–11:00 Přestávka na kávu
11:00 Úvodní referát: doc. Ing. Marie Hrušková, CSc., Ing. Ivan Švec Ph.D. (VŠCHT v Praze): Obiloviny a mlýnské výrobky z pohledu výživy a hodnocení jakosti
11:30 Analýza obrazu jako objektivní metoda vhodná pro popis cereálních výrobků s netradičními plodinami – Ivan Švec, M. Hrušková, D. Burdová (VŠCHT v Praze)
11:50 Antioxidační aktivita bramborové mouky ve vztahu k obsahu bílkovin, vlákniny a celkových polyfenolů – Jan Bárta, F. Lorenc, V. Bártová a kol. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
12:10 Trávy a obnovitelné zdroje energie – Jan Frydrych, D. Andert, I. Gerndtová a kol. (OSEVA vývoj a výzkum Zubří)
12:30 Diskuse, závěr konference
12:45

Oběd

1. Bradová J., Hlásná P., Hermuth J.: Alelická variabilita gluteninů s vysokou molekulovou hmotností genetických zdrojů rodu Triticum uložených v Genové bance Praha
2. Černý J., Černá M., Salaš P.: Tetraploidní F1 kříženci u Petunia hybrida
3. Harenčák J., Vráblová, Jelínková I., Štoidl P.: Využití metody rezonance povrchového plazmonu k selekci odolných odrůd řepky
4. Jelínková Irena, Čurn V.: Nový sekvenčně specifický selekční marker pro detekci obnovitelů fertility u řepky
5. Kopecký P., Hýbl M.: Odolnost hlávkové kapusty vůči nádorovitosti v polních podmínkách
6. Leišová-Svobodová L., Sedláček T., Kučera L., Svoboda J.: MAS ve šlechtění ječmene na sladovnickou kvalitu pro CHZO České pivo
7. Madaras M., Hermut J., Lukáš J.: Využití běžných digitálních fotoaparátů při hodnocení odrůd pšenice ozimé
8. Mitrová, K.; Kučera L.; Ovesná J.: Možnosti hodnocení odrůdové pravosti máku
9. Mitrová K., Kučera L., Drabková L., Ovesná J.: Využití metody SSR pro stanovení typu rýže
10. Pavel J., Vaculová K., Faltusová Z., Kučera L., Ovesná J.: Změny transkripce Tri genů Fusarium culmorum během sladování ječmene
11. Salaš P., Černá M., Černý J.: Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
12. Svoboda P., Janská A., Spiwok V., Ovesná J.: Srovnání vlivu sucha na expresní profily ječmene setého a pýru plazivého
13. Trněný O., Konečná K., Hofbauer J.: Hodnocení nitrogenásové aktivity v hlízkách inokulovaných kořenů jetele lučního Trifolium pratense L. a její vliv na fenotyp rostlin
14. Vítámvás P., Kosová K., Prášil I. T.: Kvantitativní změny proteomu plodin vystavených abiotickým stresům
15. Vrbová M., Pavelek M., Větrovcová M.: Využití genových zdrojů lnu pro získání dihapliodních linií za použití nových syntetických derivátů
16. Beran P., Stehlíková D., Dušek J., Čurn V. : Míra odolnosti rezistentních odrůd rajčete k Phytophthora infestans
17. Bohatá A., Tichá E., Konopická J., Strejčková M., Olšan P., Havelka Z., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka P.: Vliv biologického ošetření osiva různých druhů plodin na klíčení semen a mortalitu larev Tenebrio molitor po vysetí osiva do substrátu
18. Dostálová R., Ondráčková E.: Ověřování odolnosti hrachu ke komplexu biotického a abiotického stresu
19. Havelka Z., Olšan P., Strejčková M., Bohatá A., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka P., Konopická J.: Vliv plazmatu na klíčivost modelové houby Trichoderma virens
20. Hlavjenka V., Seidenglanz M., Šafář J.: Mapování prostorové disperze škůdců ozimé řepky pomocí SADIE analýzy a programu Surfer 14
21. Horáček J., Poslušná J., Plachká E.: Využití molekulárních metod v hodnocení zdravotního stavu šlechtitelských materiálů řepky ozimé
22. Chrást V., Červinka J.: Stanovení poškození brambor při sklizni a uskladnění
23. Jakubíková H., Tonka T., Čurn V.: Molekulární charakteristika viru šarky u různých odrůd švestek
24. Jirout M., Hanusová H., Hledík P., Winkler J.: Zaplevelení ozimé pšenice v podmínkách dlouhodobé monokultury
25. Kávová T., Nix T., Tonka T., Čurn V.: Identifikace viru šarky pomocí metody FISH
26. Kmoch M.: Detekce virů bramboru pomocí PCR macroarray
27. Kolařík, P., Kolaříková, K.: Možnosti ochrany máku setého (Papaver somniferum L.) proti krytonosci kořenovému (Stenocarus ruficornis L.)
28. Kubíková Z., Kolaříková K.: Zaplevelení a konkurenceschopnost lničky seté
29. Nedělník, J., Strejčková, M.: Hodnocení kvality kukuřičné siláže a zrna z hlediska obsahu mykotoxinů
30. Plachká E.: Analýza původu praskání šešulí řepky
31. Rychlá A., Plachká E.: Testování odolnosti řepky ozimé k Plasmodiophora brassicae
32. Sapáková E., Stavělíková H.: Monitoring škůdců česneku kuchyňského (Allium sativum L.) v jeho genofondu
33. Svoboda J., Komínek P., Svobodová L.: Hodnocení rezistence vybraných odrůd Cucurbita maxima k viru žluté mozaiky cukety (ZYMV)
34. Svoboda J., Salava J.: Srovnání výskytu 5 fytopatogenních virů slivoní a ESFY ve vybraných sadech Čech
35. Tonka T., Křížová L., Čurn V.: Studium genetického polymorfizmu blýskáčka řepkového v populacích s různou úrovní rezistence k insekticidům
36. Winkler Jan, Kopta T., Sochor J.: Botanický monitoring vegetace vinic ve vybraných vinařských obcích Moravy
37. Žabka M., Pavela R.: Inhibiční efekt potravinářsky využitelných extraktů z aromatických rostlin na růst patogenních a toxigenních hub rodu Aspergillus
38. Žabka M., Pavela R.: Fungicidní účinnost esencí
39. Žabka M., Pavela R.: Fungicidní účinnost rostlinných metabolitů
40. Badalíková B., Novotná J.: Vývoj fyzikálních vlastností půdy při aplikaci digestátu
41. Badalíková B., Novotná J.: Význam meziplodin a aplikace kompostu na omezení vodní eroze
42. Bjelková Marie: Vliv hnojení dusíkem na výnosové parametry vybraných odrůd olejného lnu
43. Dryšlová T., Smutný V.: Vliv agrotechnických faktorů na výnos polních plodin
44. Haberle J., Neumannová A., Mayerová M., Kurešová G.: Vliv diferencované závlahy na růst a diskriminaci 13C rostlin kedluben a salátu
45. Huňady I., Seidenglanz M., Pozdíšek J.: Luskovino-obilní směsky v ekologickém zemědělství
46. Knotová D., Skládanka J., Pelikán J.: "Hodnocení výnosotvorných charakteristik vojtěšky seté pěstované na semeno
47. Knotová D., Skládanka J., Pelikán J.: Produkce semen vojtěšky seté při různých způsobech zakládání a ošetřování porostu
48. Kobes M., Tonka T.: Vliv aplikace digestátu na pokryvnost vybraných druhů trav, jetelovin a produkci biomasy
49. Kopta T., Ragasová L., Winkler J., Sochor J.: Hodnocení managementu ozelenění viničních tratí v obci Valtice
50. Kotorová D., Kováč L., Jakubová J.: Efektívnosť pestovania prosa siateho
51. Křivánková Z., Nerušil P., Menšík L.: Vliv hnojení TTP statkovými hnojivy na výnos, kvalitu, botanické složení a půdu
52. Kubíková Z., Vícha D., Hutyrová H.: Nové poznatky o vývoji svazenky shloučené
53. Kurešová G., Neumannová A., Svoboda P., Haberle J.: Efektivita aplikace stopových živin na list pšenice (Triticum aestivum L.)
54. Lukas V., Neudert L., Novák J., Pikl M., Žížala D., Kraus M.: Mapování agrochemických vlastností půdy pro variabilní aplikaci hnojiv
55. Macháč R., Smočková M., Petřeková P.: Možnosti použití herbicidů s graminicidním účinkem v travách na semeno
56. Mühlbachová G., Čermák P., Káš M., Vavera M., Pechová M., Marková K.: Příjem fosforu ječmenem a řepkou při odstupňovaných dávkách P v polním pokusu
57. Mühlbachová G., Čermák P., Káš M., Vavera R., Pechová M., Marková K.: Příjem síry ječmenem a řepkou při odstupňovaných dávkách S v polním pokusu
58. Nerušil a kol.: Půdoochranné technologie zakládání kukuřice do travních porostů na orné půdě
59. Novotná J., Badalíková B.: Změny objemové hmotnosti půdy při úhorovém hospodaření
60. Otýpková M., Pavlačka R., Palát M.: Monitorování a vyhodnocení fyzikálního stavu půdy v meziřadí vinic při různém způsobu kultivace
61. Podhrázská J., Kučera J., Karásek P., Konečná J.: Změny hydrofyzikálních vlastností černozemních půd vlivem vodní eroze
62. Pospíšilová L., Novotná J., Badalíková B.: Kvalita humusových látek a obsah živin po aplikaci digestátu
63. Stehnová E., Hájková L., Klimešová J., Středa T., Středová H.: Aplikace fenologických pozorování v agrometeorologii
64. Strejčková M., Bohatá A., Špatenka, P., Čurn V.: Fyzikální a biologické ošetření osiva řepky – od laboratorní experimentů po provozní pokusy
65. Svoboda P., Haberle J.: Ztráty dusíku během uložení hnoje na zemědělské půdě
66. Svoboda P., Kurešová G., Neumannová A., Haberle J.: Riziko vyplavení nitrátů u zelenin a polních plodin s různou hloubkou kořenů
67. Svoboda P., Ovesná J. : Fytoremediace půd kontaminovaných TNT s využitím rostlin huseníčku rolního
68. Šindelková I.: Vliv ozeleňovacích směsí na půdní vlastnosti vinice
69. Vacek J., Stehlík M.: Půdoochranná technologie důlkování/hrázkování při pěstování brambor v odkameněných hrůbcích
70. Vach M., Hlisnikovský L., Nerušil P.: Vliv rozdílných technologií zpracování půdy na intenzitu vodní eroze na hnědé půdě kambizem
71. Vach M., Hlisnikovský L., Hýsek J., Žabka M.: Působení biopreparátů na produkci a zdravotní stav jarního ječmene při různém zpracování půdy
72. Vrtílek P.: Porovnání pěstování dvou samostatných odrůd ozimé pšenice a jejich směsí z hlediska produkce a kvality zrna
73. Bártová V., Bárta J., Lorenc F., Diviš J.: Hodnocení antioxidační aktivity hydrolyzátů vybrané skupiny rostlinných proteinů
74. Bjelková Marie: Kvalitativní aspekty semen konopí setého (Cannabis sativa L.)
75. Diviš J., Bárta J., Bártová V., Krištůfek V., Marečková M., Kopecký J.: Aktinobakteriální obecná strupovitost hlíz brambor a možnosti ovlivnění výskytu
76. Dvořáček V., Homolková D., Doskočil I., Plachý V., Hučko B.: Uplatnění blízké infračervené spektrometrie v biologické testaci na potkanech pro odhad krmné kvality pšenice
77. Frydrych J., Volková P., Polišenská I., Sedláčková I.: Vliv termínu sklizně u obilovin na jejich uživatelskou kvalitu
78. Hlisnikovský, L., Kunzová, E.: Aplikace hnoje a NPK na výnosy a kvalitatívní parametry pšenice ozimé
79. Hofírek P., Lorenc F., Bárta J.: Bílkovinné frakce nažek konopí setého (Cannabis sativa L.)
80. Laknerová I., Winterová R., Bedrníček J., Smetana P.: Hodnocení antioxidační aktivity a obsahu celkových polyfenolů ve vybraných luštěninách
81. Loučka R., Homolka P., Jančík F., Kubelková P., Tyrolová Y., Výborná A.: Vliv kombinace biologických a chemických přípravků na kvalitu kukuřičné siláže
82. Loučka R., Homolka P., Jančík F., Kubelková P., Tyrolová Y., Výborná A.: Metody zajišťování pokusů pro stanovení kvality siláží
83. Nedělník Jan: Environmentální dopady zpracování komunálního odpadu
84. Smýkalová I., Ondráčková E., Seidenglanz M.: Laboratorní a skleníkové biotesty - vývoj aplikací mikrořas v zemědělství
85. Střalková R., Mýlová P., Matějová E., Mráz D., Pavela R.: Vliv botanických pesticidů na kvantitu a kvalitu produkce révy vinné (Vitis vinifera L.)
86. Štěrbová L., Grausgruber H., Thrackl K., Dvořáček V.: Stabilita celiakální reaktivity pšenice pod vlivem různých úrovní hnojení
87. Winterová R., Rysová J.: Škrobové frakce pekařských výrobků
88. Žofajová A., Hauptvogel P., Švec M.: Vplyv stresu na produktivitu a kvalitu špaldovej pšenice

Místo konference

Hotel Avanti****
Střední 61
602 00 Brno
Telefon: +420 541 510 111, Fax +420 541 219 863
Email: hotel@hotelavanti.cz


Ubytování

Každý účastník si zarezervuje pokoj sám dle svých požadavků nejpozději do 27. října 2017 přes webové stránky hotelu.
Ceny pokojů po slevě - včetně snídaně (všechny jsou vybaveny sociálním zařízením):

 • 1/1 lůžkový pokoj 1 512,-Kč,
 • 1/2 lůžkový pokoj 1 680,- Kč.
Nahlaste, prosím, že jste účastníci konference Troubsko, protože jen tak uplatníte slevu na ubytování!!! (Ubytování si hradí každý účastník při příjezdu) Parkoviště pro hosty je přímo před hotelem a pro ubytované je zdarma.